Pripajanje privrednog društva Delta Sport d.o.o.

KONTAKT
  • Tanja VasojevićSektor za korporativne komunikacije Menadžer komunikacija
    Detalji
    Tel: + 381 (0)11 201 11 61Pošaljite e-mail

18. maj 2020.

 U skladu sa Zakonskim odredbama, započet je postupak statusne promene pripajanja privrednog društva DELTA SPORT d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6, društvu DELTA HOLDING d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6, prenošenjem na DELTA HOLDING, kao Društvo sticaoca, celokupne imovine i obaveza, čime u skladu sa zakonskim odredbama, Društvo koje se pripaja – DELTA SPORT prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

Cilj statusne promene je reorganizacija poslovanja ovih pravnih lica, kao i racionalizacija i smanjenje troškova poslovanja.

Nacrt Ugovora o pripajanju možete pronaći na sajtu APR-a, pod Objavljenim dokumentima, tačka 17, na sledećem linku - https://bit.ly/36aACPK.