Korporativni identitet

Grupe:
KONTAKT
Korporativni identitet

Članice Delta Holdinga posluju u okviru sistema u kome poslovodstvo holdinga donosi strateške odluke i usmerava poslovanje sistema. Članice imaju autonomnost, ali i odgovornost za rezultate poslovanja.

U svim segmentima korporativne komunikacije Delta Holding nastoji da iskaže svoja visoka poslovna stremljenja i liderske pozicije koje ostvaruje na tržištu.

Kompanija se u komunikaciji rukovodi sledećim principima:

Otvorenost
Dijalog i dvosmerna komunikacija sa zainteresovanim grupama
Pristupačnost za medije
Kultura razgovora uz strogu zabranu govora mržnje
Pravovremeno, jasno i precizno prenošenje poruke
• Upotreba svih kanala komunikacije, digitalnih i tradicionalnih

Vizuelni identitet Delta Holdinga čine materijalna, grafička sredstva, koje je Kompanija odabrala, definisala i standardizovala da bi sebe predstavila javnosti u skladu sa svojim vrednostima.

Logotip Delta Holdinga kreiran je sa ciljem da vizuelno izrazi postojanost, vitalnost i konkurentnost Kompanije i stvori pozitivnu percepciju Kompanije u javnosti.

Logotipu je pridodat slogan koji izražava misiju Kompanije: Creating Business.

Pomoćne grafičke elemente vizuelnog identiteta čini tangram sistem.

 
Istorijat logotipa:

Tokom svog postojanja, Kompanija je unapređivala i menjala svoj vizuelni identitet u skladu sa svojom poslovnom evolucijom.

Novim vizuelnim identitetom uvedenim 2016. godine, Delta Holding iskazuje svoju fleksibilnost i spremnost na promene.
 

1991. - 2001.

2001. - 2015.

2016.